Music Author Instrument Level
Piazzolla Alto Sax
Yradier Alto Sax
Abreu Alto Sax
Scott Joplin Alto Sax
Carlos Gardel Alto Sax
Scott Joplin Clarinet
Carlos Gardel Clarinet
Foster Flute
Carlos Gardel Flute
Carlos Gardel Flute
Villa-Lobos Flute
Piazzolla Flute
Arndt Flute
Scott Joplin Flute
Nazareth Flute
Nazareth Flute
Dacre Flute
Abreu Flute
Albeniz Flute
Curtis Flute
Poulenc Flute
Villoldo Flute
Joseíto Fernández Flute
Scott Joplin Flute
Yradier Flute
Capua Flute
Carlos Gardel Flute
Sanders Flute
Foster Recorder
Joseíto Fernández Recorder